Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών τα οποία συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας tzavelaniki.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού αυτού τόπου. Ο επισκέπτης-χρήστης εφόσον συμφωνεί με τους όρους μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του tzavelaniki.gr.

Το tzavelaniki.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών του κατόπιν συγκατάθεσής τους (κατ’ άρθρα 11 § 2 και 2 στοιχείο ια του ν. 2472/ 1997), προκειμένου να τους ενημερώσει για νέα, με τη μορφή ενημερωτικών δελτίων και SMS. (άρθρα 11-13 του ν. 2472/ 1997).

Το tzavelaniki.gr δίνει, κατ’ άρθρο 13 του ν. 2472/ 1997, το δικαίωμα στους επισκέπτες-χρήστες του να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα τους, να διορθώσουν ή και να ενημερώσουν τα προσωπικά στοιχεία τους ή και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα διαγραφής, είτε ερχόμενοι σε επαφή με το πολιτικό γραφείο της Νίκης Τζαβέλα.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη-χρήστη των υπηρεσιών του tzavelaniki.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997 και 3471/2006, καθώς και τα π.δ. 207/1998 και 79/2000, όπως έχουν ερμηνευτεί-συμπληρωθεί με τις Αποφάσεις του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και τις κοινοτικές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το tzavelaniki.gr δεσμεύεται ανεπιφύλακτα να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών-χρηστών του, σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα, χωρίς την συγκατάθεση των επισκεπτών-χρηστών του.